Nieruchomości zagraniczne na sprzedaż
Prezentacja podstawowa Prezentacja wyróżniona Prezentacja polecana Punkty pozycjonujące
Obowiązkowa Dodatkowa Dodatkowa Dodatkowa
199zł 159zł
1 miesiąc
399zł
1 miesiąc
99zł
50 punktów
Ogłoszenie aktywne
do momentu sprzedaży
nieruchomości
429zł
3 miesiące
Prezentacja ogłoszenia
w polu
"Polecane
nieruchomości"
179zł
100 punktów
12 zdjęć
i lokalizacja
na mapie
759zł
6 miesięcy
Wyższa pozycja oferty
w wynikach dla danego
kraju/regionu/miasta
399zł
250 punktów
Prezentacja
ogłoszenia w sekcji
"Nieruchomości
wg typu"
1329zł
12 miesięcy
Reklama nieruchomości
w newsletterach
699zł
500 punktów
Możliwość
nieograniczonej edycji
ogłoszenia
Prezentacja ogłoszenia
w polu
"Wyróżnione
nieruchomości"
1199zł
1000 punktów
Opieka konsultanta,
który pomoże zbudować
ogłoszenie w ciągu
24 godzin
Wyższa pozycja oferty
w wynikach dla danego
kraju/regionu/miasta
Wyższa pozycja oferty
w wynikach dla danego
kraju/regionu/miasta
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.

Regulamin

1. Pod pojęciem "Serwis" rozumie się kompletną stronę internetową znajdującą się pod adresem URL http://www.abierto.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez tę stronę internetową.

2. Pod pojęciem "Użytkownik" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy ABIERTO (zwanej dalej abierto.pl) z siedzibą pod adresem: ul. Widawska 39, Dobrzykowice, 55-002 Kamieniec Wrocławski, zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Czernica pod numerem ewidencyjnym 2336/10.

5. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

6. Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, zastrzeżone zarówno przez abierto.pl jak i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je w Serwisie, abierto.pl nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób.

7. Serwis oraz wszelkie jego elementy w szczególności oznaczenia produktów i usług są chronione przez prawo, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

8. Serwis przedstawia informacje o możliwościach zakupu nieruchomości zagranicznych od osób i firm trzecich, zamieszczających takie ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu, a także materiały dotyczące poszczególnych nieruchomości oraz innych usług świadczonych przez firmę.

9. abierto.pl zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. abierto.pl nie daje gwarancji aktualności informacji umieszczonych na stronach Serwisu.

10. Usługi prezentowane za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą wysuwania roszczeń w stosunku do abierto.pl. Milczenie w związku z wysłaną do abierto.pl ofertą nie oznacza jej akceptacji.

11. abierto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

12. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

13. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, nie podejmować działań bezprawnych, w szczególności zmierzających do dostarczania treści o charakterze sprzecznym z prawem.

14. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Użytkownik Serwisu wyraził zgodę. Wpis w formularzu Newsletter oraz wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce Kontakt oznacza zainteresowanie otrzymywaniem informacji o nowych usługach serwisu abierto.pl, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Serwisu. Dane te są przetwarzane tylko dla celów wewnętrznych abierto.pl i nie są udostępniane w żadnej formie osobom i firmom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu po uprzednim poinformowaniu abierto.pl na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

15. Osoby, które przesyłają w ramach Serwisu swoje dane, a w szczególności CV, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926).

16. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla użytkowników szukających ofert sprzedaży  nieruchomości. Właściciele lub pośredniczący w sprzedaży nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłaty za korzystanie z Serwisu. Wielkość opłat określa cennik dostępny dla wszystkich użytkowników w formie elektronicznej w tabeli cennikowej zamieszczonej na początku niniejszego Regulaminu.

17. abierto.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, jak również za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

18. Redakcja Serwisu abierto.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone oferty. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na ofertę, bądź wysyłając pieniądze. Redakcja Serwisu przykłada dużą wagę do tego, aby Ogłoszeniodawcy, którzy publikują tu swoje oferty byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego ogłoszeniodawcy publikowane są na podstawie dostarczonych przez niego materiałów i podanych informacji.

19. abierto.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania Serwisu.

20. Pojedyncza oferta sprzedaży nieruchomości publikowana w Serwisie abierto.pl może dotyczyć tylko jednej nieruchomości takiej jak np. apartament, dom, willa, pokój, itp. Zdjęcia, opisy i informacje w ofercie nie mogą odwoływać się do innych ofert lub nieruchomości.

21. Zdjęcia dodawane do oferty nie mogą posiadać tzw. "znaków wodnych" ani żadnych napisów, szczególnie adresów stron internetowych.

22. Każda nowododana oferta przed aktywacją jest weryfikowana przez Administratora. Tylko oferty zgodne z regulaminem oraz spełniające kryteria serwisu odnośnie jakości publikowanych ofert mogą zostać aktywowane.

23. Serwis abierto.pl zastrzega sobie prawo do nie aktywowania opłaconych ofert, które nie są zgodne z regulaminem lub nie spełniają kryteriów odnośnie jakości publikowanych ofert. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie i/lub modyfikację oferty tak aby była ona zgodna z regulaminem i spełniała kryteria serwisu.

24. W przypadku gdy Użytkownik po opłaceniu prezentacji oferty otrzyma prośbę o jej modyfikację i/lub uzupełnienie tak aby była zgodna z regulaminem i spełniała kryteria jakościowe i nie wyrazi zgody na wprowadzenie wymaganych modyfikacji i/lub uzupełnień, serwis nie ma obowiązku zwrotu wpłaconych przez Użytkownika środków.

25. Jeśli Administrator/Właściciel Serwisu abierto.pl otrzyma uzasadnione zawiadomienia od użytkowników Serwisu o nieprawdziwej i niezgodnej z rzeczywistością treści oferty (opis nieruchomości, zdjęcia, które nie przedstawiają rzeczywistego wyglądu oferty lub jej otoczenia, brak na terenie nieruchomości zaznaczonych w ofercie udogodnień, inna od podanej cena sprzedaży) ma prawo do wyłączenia prezentacji tej oferty, a w skrajnym przypadku (brak reakcji na prośby o dostosowane oferty do stanu faktycznego) nawet do usunięcia oferty z Serwisu. W takim przypadku Użytkownik, który zamieścił taką ofertę nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z umieszczeniem oferty w Serwisie.

26. Użytkownik, który zamieścił swoją ofertę w serwisie oraz opłacił jej prezentację i/lub opcje prezentacji dodatkowej, ma prawo do zaprzestania/zawieszenia wyświetlania oferty na stronie poprzez opcję wyłączenia oferty. W takim przypadku użytkownik, który sam zawiesił swoją ofertę nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z umieszczeniem oferty w Serwisie, kiedy jego/jej oferta nie jest widoczna. W momencie kiedy użytkownik chce usunąć ofertę całkowicie, lub usunąć swoje konto powinien zawiadomić pisemnie lub pocztą elektroniczną Administratora Serwisu. Użytkownik w takim przypadku nie ma prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z niewykorzystanym czasem wyświetlania oferty.

27. W celu zachowania wysokiego standardu świadczonych usług Serwis abierto.pl wymaga od Ogłoszeniodawców aby odpowiadali na zapytania mailowe i telefoniczne, które trafiają do nich za pośrednictwem Serwisu, a dotyczą sprzedaży ich nieruchomości. Serwis abierto.pl, w przypadku kiedy otrzyma od swoich użytkowników informację o notorycznym ignorowaniu zapytań, zastrzega sobie prawo do zawieszenia wyświetlania oferty.

28. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

29. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Regulamin pozycjonowania ofert w Serwisie abierto.pl

1. Oferty w wynikach wyszukiwania w Serwisie abierto.pl są odpowiednio pozycjonowane. Pozycja danej oferty zależy ilości tzw. "Punktów pozycjonujących", które dana oferta posiada.

2. Punkty pozycjonujące są przyznawane za wykupienie prezentacji wyróżnionej lub polecanej dla danej oferty. Możne je także zakupić bezpośrednio.

3. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów (oferty z najwyższą ilością punktów są najwyżej na liście). W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, ich pozycja w wynikach wyszukiwania jest losowa, a losowanie pozycji dla ofert z tą samą ilością punktów odbywa się raz dziennie.

4. Punkty pozycjonujące są ważne przez rok czasu i po tym okresie są kasowane.

Wyróżnione oferty

Sprzedaj z nami
swoją nieruchomość
Jeżeli masz do sprzedania zagraniczną nieruchomość w Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech lub w jakimkolwiek innym kraju, zamieść swoją ofertę sprzedaży w naszym serwisie.

Jesteśmy pierwszym polskim portalem, stawiającym na nieruchomości zagraniczne. Coraz więcej naszych rodaków rozważa zakup tzw. "drugiego domu" jako miejsca dla siebie na wakacje w ciepłym kraju. Wiele osób traktuje też zakup nieruchomości zagranicznej jako doskonałą inwestycję licząc na zwrot z tytułu wynajmu oraz wzrost ceny samej nieruchomości. Hasła takie jak apartamenty Chorwacja, przestają powoli kojarzyć się tylko z wczasami nad Adriatykiem, a zaczynają być postrzegane jako interesująca inwestycja na przyszłość.

Prezentacja oferty sprzedaży w naszym serwisie kosztuje ZALEDWIE 199zł netto, przy czym PŁACISZ TYLKO RAZ, a Twoje ogłoszenie jest aktywne i widoczne na naszym portalu aż do momentu gdy sprzedasz swoją nieruchomość.

Jeżeli natomiast posiadasz nieruchomość zagraniczną i chciałbyś ją wynajmować, koniecznie rzuć okiem na nasz partnerski portal - WakacyjnyWynajem.pl.
Zarejestruj się

Newsletter